Läs/spara som pdf

 

Stadgar för

Föreningen Villaägare i Järfälla

ansluten till Villaägarnas
Riksförbund

(Antagna av årsmötet 2014-06-03)

 

§1

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE
 

1.          Föreningen Villaägare I Järfälla är en partipolitiskt obunden och ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas Riksförbund, nedan kallat Förbundet.

2.          Föreningen är en självständig juridisk person.

3.          Föreningens geografiska verksamhetsområde är Järfälla Kommun.

4.          Föreningen är ansluten till förbundet och företräder medlemmarna lokalt.

5.          Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med dessa stadgar, de stadgar som gäller för förbundet och de riktlinjer som fastställs av förbundet. Föreningen skall verka för att förbundets mål uppnås.

§ 2

MEDLEMSKAP

1.          Medlemmar i föreningen är villa- eller fritidshusägare inom föreningens verksamhetsområde. Även andra som är intresserade av föreningens verksamhet kan vara medlemmar.
 För medlemskap i föreningen fordras medlemskap i förbundet.

2.          Medlemskapets rättigheter och skyldigheter gäller alla i hushållet. Rösträtt vid årsmöte gäller dock endast för en person per hushåll.

3.          Styrelsen får utesluta medlem som motverkar föreningens intressen. Medlem som erhållt uteslutningsbesked, har rätt att överklaga beslutet till Förbundet.

§ 3

MEDLEMSAVGIFTER

1.      Medlemsavgift utgörs av en avgift till föreningen och en avgift till förbundet.

         Medlemsavgift till föreningen fastställs vid föreningens årsmöte. Därutöver tillkommer avgift till förbundet som fastställs av förbundets kongress.

2.      Medlemsavgift uppbärs av förbundet. Den av årsmötet beslutade föreningsavgiften utbetalas till föreningen av Förbundet, enligt dess stadga.

§ 4

ÅRSMÖTE

1.          Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Extra möte sammankallas av styrelsen antingen på eget initiativ eller när det för att behandla viss angiven fråga begärs av medlemmar, som tillsammans utgör minst 20 % av föreningens medlemsantal per den 31 december föregående år.

2.        Extra möte skall hållas inom 2 månader från det begäran inkommit till styrelsen.
I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti.

3.      Medlemmar får till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Styrelsen skall avge yttrande över inkomna motioner.

4       Styrelsen kallar till årsmöte eller extra möte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utsändas, annonseras eller på annat sätt distribueras medlemmarna minst 3 veckor före mötet.
Kallelse skall innehålla förslag till dagordning, ekonomisk redovisning,  inkomna motioner med styrelsens yttrande samt övriga erforderliga handlingar. En kopia av möteshandlingarna skall minst 7 dagar före mötet tillställas förbundets regionkontor.

§ 5

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1.      Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.

2       Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

3.      Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, för mötet.

4.      Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat.

5.      Fastställande av dagordning.

6.      Behandling av verksamhetsberättelse.

7.      Behandling av revisionsberättelse.

8.      Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

9.      Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning.

10.    Fråga om ansvarsfrihet.

11.    Behandling av förslag från styrelsen.

12.    Behandling av inkomna motioner.

13.    Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.

14.    Beslut om arvoden.

15.    Behandling av verksamhetsplan och budget.

16.    Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.

17.    Val av ordförande i styrelsen.

18.    Val av övriga ledamöter i styrelsen.

19.    Val av revisor och ersättare.

20.    Val av valberedning.

21     Val av delegat/-er till regionsårsmötet.

22.    Information och diskussion i aktuella frågor

23.    Övriga frågor

24.    Mötet avslutas.

Vid extra möte får förutom punkterna 1-5 ovan endast behandlas den eller de frågor, som upptagits på dagordningen.

Beslut vid årsmöte eller extra möte fattas genom öppen omröstning om mötet inte beslutar annorlunda för visst fall.

Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om det inte i dessa stadgar krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

Varje medlem har en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning.

Fullmaktsröstning är tillåten. Ingen får företräda fler än två röster.

§ 6

STYRELSE

1.        Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare minst 3 ledamöter. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter. Mandatperioden är 2 år. Avgående ordförande samt övriga ledamöter kan omväljas. Förskjutning skall ske så, att omval/nyval kan ske på olika år för ledamöterna.

För att kunna ingå i föreningens styrelse erfordras medlemskap i föreningen.

Den som är anställd inom förbundet eller dess dotterbolag får inte inneha förtroendeuppdrag i föreningen.

Styrelsen får inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuella övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen har rätt att, vid speciellt behov, adjungera medlemmar. Adjungerad medlem har inte rösträtt.

2.        Styrelsen skall handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och föra protokoll över sina sammanträden.

Föreningens firma tecknas av styrelsen på det sätt styrelsen beslutar.

3.        Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut, upprätta resultat- och balansräkning samt avge verksamhetsberättelse. Styrelsen skall också upprätta verksamhetsplan och budget. Dessa handlingar skall föreläggas nästkommande årsmöte.

4.        Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden och utsänds senast 7 dagar före sammanträdet.

5.        Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

Ledamot i styrelsen får inte delta i behandling och beslut av ärende som rör denne personligen. Denne får inte heller delta när han eller hon är jävig av annan orsak.

§ 7

VERKSAMHETSÅR OCH REVISION

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet. Styrelsen skall senast 30 dagar före årsmötet lämna erforderliga handlingar till revisorn för granskning. Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet och därefter föreläggas årsmötet.


 

§ 8

VALBEREDNING

Valberedningen väljs vid föreningens årsmöte. Mandatperioden är tiden mellan två årsmöten.

Valberedningen skall ge förslag till val av styrelse och övriga funktionärer och tillställa styrelsen detta förslag senast 14 dagar före det möte vid vilket val skall hållas.

§ 9

STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING

1.          Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid årsmöte förutsatt att minst 3/4 av samtliga avgivna röster biträder ändringsförslaget. Beslut om ändring av dessa stadgar kan också fattas av två på varandra följande möten med minst två månaders mellanrum om det vid båda mötena är minst enkel majoritet för ändringsförslaget. Ett av dessa möten skall vara årsmöte.

Beslut om ändring av bestämmelserna om upplösning av föreningen kan endast fattas av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster.

2.          Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster.

3.          Vid föreningens upplösning skall, såvida inte annat beslutats, dess tillgångar överlämnas till Villaägarnas Riksförbund, som har att använda medlen för ändamål enligt förbundets syften i första hand inom den upplösta föreningens verksamhetsområde.

 

 

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-06-03