Här finner du lite av våra tidigare informationsutskick och skrivelser. 

 
 
Taxeringsvärdena

Skrivelse till Skatteverket av Sekreteraren i FVAJ, Lars Magnusson, 2017-11

 

Sekreteraren i Föreningen Villaägarna i Järfälla har fått uppdraget att försöka utröna problemen med förslagen till nya taxeringsvärden från Skattemyndigheten.
 
----------------------------------------------------------------------------
 
Bakgrunden är att Lantmäteriet sammanställer och räknar upp fastighetspriset för försäljningar under åren 2014 - 2016 till 2016 års nivå och lämnar uppgiften till Skatteverket per värderingsområde. Dessa värderingsoråden är valda för att ge en någorlunda enhetlig bild av fastighetspriserna i ett geografiskt område. Viktigt är att området ska tillräckligt stort för att ett representativt antal fastigheter ska ha sålts under underlagsperioden. Värderingen är uppdelad på hus och tomt, vilket är en teoretisk modell som i sig skapat problem.

De föreslagna taxeringsvärdena ska utgöra 75% av de uppskattade marknadsvärdena för 2016.

Orsaken till att vi tagit upp frågan i Järfälla, är ett antal taxeringsförslag som ligger över fastighetsförsäljningar för motsvarande hus under 2016, trots att de bara ska vara 75%. När vi stämt av med regionstyrelsen för Sveriges Villaägare i ABC-området, visar det sig att det finns ett stort utbrett missnöje med taxeringsförslagen.

De åtgärder som vi kan se är att överklaga fastighetstaxeringen när den är fastställd framåt sommaren och med tillräcklig kraft bör vi kunna påverka en mer tillförlitlig taxering. Taxeringsvärdena har i dagens läge ingen större ekonomisk betydelse, men det ligger i luften att fastighetsskatten i en eller annan form kan komma i framtiden. Då bör det finnas ett mer rättvisande underlag.

En viktig del i systemet är värderingsområdena. De kan förändras. En annan del är beräkningen av tomtvärdena. Bortsett från strandnärhet m.m., finns det tre olika grupper med standardvärde för friliggande, radhus eller kedjehus. Standardvärdena innebär en grundarea med standardpris och tillägg per extra kvadratmeter.

Exempel: I mitt område har en friliggande villa en standardtomt på 900 m2 med riktvärde 1,9 Mkr, medan ett radhus har 200 m2 riktvärde 1,6 Mkr. En villatomt har korrektionsvärde på 540 kr/m2, medan radhuset har 2 850 kr/m2. Det medför att radhustomter på minst 306 m2 värderats till över 1,9 Mkr.

----------------------------------------------------------------------------

Detta om bakgrunderna till aktionen.

Tycker du att taxeringen är fel för din fastighet (eller ditt område) och kan tänka dig att hjälpa till med underlag och argument för att påverka fastighetstaxeringen, skulle vi uppskatta att du svarar, gärna till mig eller till Järfällaföreningen.

Vänliga hälsningar

Föreningen Villaägarna i Järfälla
 

 
Trafiken på Barkarby Handelsplats   läs som pdf

Ordföranden i FVAJ, Olof Clementz, 2016-06-10

 

Tycker du att det är mycket trafik vid Barkarby Handelsplats!

Då har du tidvis rätt. Herrestavägen, som är tillfartsväg till flertalet butiker i området, har vissa tider intensiv trafik. Vid andra tider är det ganska lugnt. Även Enköpingsvägen mellan de båda trafikplatserna på E 18 är hårt belastad vissa tider. Diagrammet nedan är resultatet av en trafikmätning kommunen gjort på Herrestavägen i södergående riktning.

En slutsats är att man om möjligt skall välja att handla på ICA Maxi innan butikerna i resten av handelsplatsen öppnar. Störst trafikbelastning är det inte oväntat lördag och söndag (röd och blå linje), när Outlet är öppet.

 

Trafik Herrestavägen.jpg

En liten ökning kan ses på fredagar, särskilt mellan 17 och 18. På eftermiddag i helger är trafikmängden dubbelt så stor som vardagar.
På kommunens hemsida kan du hitta mycket information om pågående och planerad byggnation och trafikplanering.
 
Kollektiv trafik
 
Bara en påminnelse om att pendeltågen ersätts med buss fram till 8:e augusti.

Med tillönskan om en skön sommar